• Requirement for Development of Whole-process Mechanization of Oil Crop Production

Yêu cầu phát triển cơ giới hóa toàn bộ quy trình sản xuất cây trồng có dầu

Về cây có dầu, đã bố trí đậu tương, cải dầu, lạc, ... Trước tiên, khắc phục khó khăn và làm tốt cơ giới hóa trồng đậu tương, ngô theo hình dải băng.Cần thực hiện trách nhiệm chính về việc bảo đảm thiết bị trồng cây đậu tương và đai ngô, phối hợp máy móc nông nghiệp và các chuyên gia nông học để xác định mô hình kỹ thuật địa phương và tuyến kỹ thuật cơ giới hóa phù hợp, xây dựng kế hoạch công tác bảo đảm thiết bị chi tiết.Áp dụng các phương pháp như mua máy mới, sửa đổi máy cũ, phát triển máy và công cụ, tăng cường lựa chọn và cung cấp các thiết bị đặc biệt cho trồng cây, bảo vệ thực vật, thu hoạch, v.v., tăng cường đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật, và nâng cao hiệu quả mức độ cơ giới hóa của việc trồng cây ghép trong suốt quá trình để đảm bảo chất lượng cao Hoàn thành nhiệm vụ bảo hành thiết bị trồng cây hỗn hợp.Thứ hai là thực hiện nhiều biện pháp để phát triển cơ giới hóa sản xuất hạt cải dầu.Tăng cường áp dụng trình diễn ứng dụng kép thấp, đa kháng, thời gian sinh trưởng ngắn, cơ giới hóa phù hợp các thiết bị và công nghệ hỗ trợ cây cải dầu và tương ứng, thiết lập một số máy móc nông nghiệp sản xuất hạt cải dầu và các khu vực trình diễn tích hợp nông học, và thúc đẩy một số mô hình “kép mô hình cao ”, năng suất cao và mức độ cơ giới hóa cao..Tăng cường trình diễn công nghệ thiết bị như sạ máy, sạ hàng, sạ hàng trên không, đẩy mạnh mô hình kỹ thuật thu hoạch theo đoạn và kết hợp theo điều kiện của địa phương, đẩy mạnh cải tiến cơ giới hóa khâu gieo cấy, nâng cao trình độ cơ giới hóa trong toàn bộ quy trình sản xuất hạt cải dầu.Thứ ba là làm mọi cách để thúc đẩy cơ giới hóa sản xuất lạc.Đẩy mạnh mô hình trồng lạc theo công nghệ cơ giới hóa năng suất cao, tìm hiểu mô hình công nghệ cơ giới hóa trồng lạc, phát triển mạnh thiết bị cơ giới gieo, thu hoạch, bóc vỏ lạc và các liên kết khác, nâng cao trình độ cơ giới hóa sản xuất lạc trong suốt quá trình. .Tăng cường nghiên cứu tích hợp máy móc nông nghiệp và nông học, xây dựng khu trình diễn tích hợp các giống lạc phù hợp, máy móc hỗ trợ và công nghệ nông học.Trong quá trình thu hoạch, tùy theo điều kiện của địa phương, việc trình diễn và quảng bá máy móc thiết bị thu hoạch phân đoạn và thu hoạch kết hợp sẽ nâng cao mức độ cơ giới hóa thu hoạch lạc.


Thời gian đăng: 02-02-2022