• The Ministry of Agriculture Deploys to Accelerate the Mechanization of Agricultural Primary Process

Bộ Nông nghiệp triển khai để đẩy nhanh cơ giới hóa quá trình sơ cấp nông nghiệp

Ngày 17/11, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy cơ giới hóa khâu sơ chế nông sản.Hội nghị nhấn mạnh, căn cứ vào nhu cầu thực tế phát triển công nghiệp nông thôn và nâng cao thu nhập của nông dân, những tồn tại của máy móc sơ chế nông sản cần nhanh chóng được bổ sung theo vùng, ngành, giống, liên kết, phát triển chế biến sơ cấp. cần đẩy mạnh cơ giới hóa sang cánh đồng rộng hơn và chất lượng cao hơn.Và phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ cơ giới hóa các khâu chế biến nông sản đầu tiên của cả nước tăng đáng kể để hỗ trợ thiết bị mạnh mẽ cho việc thúc đẩy toàn diện quá trình hồi sinh nông thôn và đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Hội nghị chỉ ra rằng khi nền sản xuất nông nghiệp của nước ta bước sang giai đoạn cơ giới hóa mới, giảm thiểu và nâng cao chất lượng, đảm bảo cung cấp nông sản hiệu quả, nông dân giàu giá trị gia tăng nâng cao chuỗi giá trị nông sản, tiết kiệm lao động và chi phí để đảm bảo phát triển bền vững các ngành đặc trưng có lợi thế.Đề xuất cơ giới hóa khâu sơ chế nông sản.Những nhu cầu cấp thiết.Cần nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của cơ giới hóa khâu sơ chế nông sản trong việc củng cố và mở rộng kết quả xóa đói, giảm nghèo, kết nối có hiệu quả phục hồi nông thôn, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, chủ động. thực hiện các biện pháp thiết thực để đẩy nhanh việc nâng cao mức độ cơ giới hóa tổng thể các khâu sơ chế nông sản.


Thời gian đăng: Dec-02-2021